VaktIRS

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

till startsida
 

Vaktordning vid IRS

Fastställd 2013-11-21


Vaktplikt

Samtliga båtägare med båt upplagd på IRS uppläggningsområde och medlemskap i Grimsta Båtsällskap (GBS), Hässelby Strands Båtklubb (HSBK), Kvarnvikens Båtsällskap (KBS) och Strandlidens Båtklubb (SBK) är under aktuell uppläggningstid vaktpliktiga, med följande undantag:


•båtägaren har inte fyllt 18 år kalenderårsskiftet under aktuell uppläggningstid

•båtägaren har fyllt  75 år kalenderårsskiftet under aktuell uppläggningstid

•båtägaren bedöms av annan orsak ej kunna fullgöra sitt vaktpass. Detta avgörs av respektive klubb

Båtägare tillhör HSBK, GBS, KBS, eller SBK omfattas av respektive båtklubbs försäkring, även avseende ”beordrat” arbete inom IRS.


Vaktpass

Vaktpassen läggs i anslutning till upptagning och sjösättningsperioder. Under vintersäsong läggs sporadiska vaktpass. Röda dagar undviks vid passutläggning.

Varje vaktnatt består av 2 vaktpass (1 & 2) med 2 vakter(A & B) per pass.

Pass 1 klockan 01.00-05.00 och Pass 2 klockan 20.00-01.00.

Antalet utlagda vaktpass fördelas mellan båtklubbarna efter antalet vaktpliktiga i respektive klubb.

Vaktteckning

Vaktplikten omfattar 1 vaktpass per kalenderår och båt.

IRS lägger ut ett vaktschema för respektive klubb. Antalet vaktpass står i förhållande till hur stort antal vaktpliktiga båtar klubben har på varvet. Veckorna kommer att förskjutas för varje år för att rättvisa skall uppnås.   

Respektive båtklubb ansvara för att deras vaktpass bemannas. Respektive båtklubb beslutar själva hur teckningen av vakt skall fungera.   

 

Ansvar

Varje båtklubb ansvarar för genomförande av sin vakt. Detta innebär också att man lägger ut vaktschema i vaktkuren där vakten kan kvitteras och genomför uppföljning med hjälp av uppgifter från IRS:s ansvarige för passersystemet.

IRS ansvarar för att en loggbok finns i vakturen. Vakterna ansvarar för att anmärkningsvärda händelser införs i loggboken. Eventuella byten av vaktpass skall ske direkt mellan de vaktpliktiga (utan inblandning av respektive båtklubb eller IRS). Vid byte av vaktpass skall detta noteras i det vaktschema som finns tillgängligt i vaktkuren.


Ej fullgjord vaktplikt

Om båtägaren inte har fullgjort sin vakt utgår en avgift på 500: -. Varje båtklubb ansvara för att avgiften inbetalas från medlemen. IRS följer upp att vakten har gått sitt pass genom att nyckelbrickan avläses i läsaren vid vaktkuren, detta loggas i passerdatorn. IRS ombesörjer att respektive båtklubb får en uppföljning via passersystemet om att vakten har uteblivit. Vaktpliktig som ej fullgjort sitt vaktpass kan kommande säsong av klubben påföras en extra vakt.

Avgifter för ej fullgjort vaktpass debiteras av respektive båtklubb, och fördelas mellan klubben och IRS.