Höstmöte 2018

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

till startsida

1. STRANDLIDENS BÅTKLUBB

Höstmöte klockan 19:00 den 6 november 2018

i Hässelby Strands kyrka, Maltesholmstorget  8.

Närvarande 25 medlemmar

1. Ordföranden öppnande mötet, som var behörigen utlyst.


2. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes.

Inger Carlsson och Christer Björkman.


3. Till justeringsmän/rösträknare för mötet.

Roland Cederblad och Kerstin Widebrink


4. Ekonomisk rapport.

   Förutom de extraordinära kostnaderna på grund av nytt lås på klubbhuset,

ligger vi nära budget.


5. Rapport från hamnen.

   Med undantag av några små platser har alla platser varit belagda.

   Vi har nu en kö för en plats i hamnen

   Vi har haft problem med stölder. Skriv en incidentrapport

  om något har hänt.

   Kassören har skickat ut fakturor för 8 missade vakter.

   En gammal bojsten behöver tas bort. En jordfelsbrytare

   löser ut och belysningen

   slocknar. Styrelsen skall fortsätta felsökningen.


6. Rapport från IRS.

   Tyvärr är två av traktorförarna svårt sjuka och Mats har tagit upp flertalet båtar.

   Alla båtarna är upptagna utan olyckor. 550 båtar har lagts upp på varvet.

...Mats informerade om vaktgången på varvet.


7. Status klubbhus.

   Nästan färdigt, det som kvarstår är att sätta listverket och montera pentryt.

   Det skall vara klart till våren.


8. Höststädningen

   Hamnkapten redogjorde för de planerade arbetena på städdagen den 10 november.


9. Övriga frågor.

En fråga om framtidsplaner för värmeverket. Det finns ingen detaljplan.


10. Mötets avslutande.


11. Öl, läsk och tilltugg.


            Justeras

….........................…........................

Roland Cederblad Kerstin Widebrink