STADGAR antagna på årsmötet  1997.

 

§ 1.

 

MÅLSÄTTNING

 

Strandlidens Båtklubbs målsättning är

att sammansluta ungdom och övriga båtintresserade

att bibringa medlemmarna kunskap om navigering och sjösport

att ordna båthamn och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar

att befrämja tävlingsverksamhet

 

§ 2.

 

MEDLEMSKAP

 

Till medlem aktiv eller stödjande kan varje väl vitsordad person antagas.

Aktiv medlem är den som tilldelats ordinarie hamnplats.

Stödjande medlem är, den som utan att aspirera på hamnplats önskar vara medlem i klubben.

 

Ansökan om medlemskap ställes till styrelsen. Den skall vara skriftlig och innehålla sökandens namn, födelseår, bostadsadress och telefonnummer. Om hamnplats önskas skall båtens storlek och typ angivas.

 

Medlem indelas i två grupper:

Grupp A: Seniorer

Grupp B: Juniorer

 

Medlem är senior från och med 1 jan det år han fyller 19 år.

 

Styrelsen kan till hedersmedlem föreslå den som förtjänstfullt verkat för klubben.

Beslut härom fattas på medlemsmöte med minst 2/3 majoritet.

 

Medlem som önskar utträde ur klubben skall meddela styrelsen därom.

 

Medlem som inte respekterar stadgarna och övriga fattade beslut eller som icke uppträder i enlighet med vad man anser vara skick och sed,  kan av styrelsen tilldelas varning. Sådan medlem kan på förslag av styrelsen uteslutas ur klubben. Beslut därom skall fattas på medlemsmöte med minst  2/3  majoritet. Beslutet skall i rekommenderat brev meddelas den uteslutne. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet inom en månad efter delgivningen.

2/3 majoritet vid nästkommande medlemsmöte avgör sådant ärende.

Ansökan om återinträde för utesluten medlem behandlas som nyansökan.


§ 3.

 

HAMNEN

 

Hamnplats innefattar varje båtplats inom klubbens hamnområde såväl i vattnet som ovanpå kaj eller brygga. Hamnplatserna fördelas av av styrelsen.

Hamnplatserna får icke utnyttjas av annan än ordinarie innehavare. Dock äger hamnkapten rätt att, efter överenskommelse med ordinarie innehavare, utnyttja tillfälligt ledig hamnplats som gästplats.

Ordinarie innehavare av hamnplats är skyldig att meddela hamnkapten om hamnplatsen kommer att vara obelagd under en längre tid.

 

Hamnplats som ej utnyttjas av ordinarie medlem under ett år kan av styrelsen överlåtas till annan medlem.

 

Vid fördelning av disponibla kajplatser skall, om antalet sökande är större än antalet platser, följande turordning tillämpas.

 

1. Förutvarande aktiva medlemmar.

2. Sökande bosatta inom västerort.

3. övriga sökanden.

 

Inom dessa grupper fördelas platserna i den ordning ansökningarna kommit klubben tillhanda.

 

Under seglingssäsongen skall i hamnen finnas anslaget namn adress och telefonnummer över de medlemmar som tilldelats hamnplats.

 

Anvisningar, angivna av hamnkapten eller tjänstgörande hamnvakt,

skall ovillkorligen åtlydas av medlem och besökande i hamnen.

  

 

§ 4.

 

AVGIFTER

 

Avgifterna för olika ändamål bör i princip beräknas så att de täcker motsvarande utgifter.

 

En kategori av medlemmar kan dock subventioneras om de övriga så beslutar.

Av årsmötet fastställda avgifter skall vara erlagda före båtens sjösättning,

dock senast den 1 maj varje år.

Varvsavgifterna skall vara erlagda före båtens uppdragning.

Erlagda avgifter kan ej återfås vid en eventuell uteslutning.


§ 5.

 

STYRELSEN

 

Styrelsen väljes på årsmötet och består av följande ledamöter:

 

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten,

varvschef och klubbmästare.

Ordförande väljes av hela årsmötet med minst 2/3 majoritet för en tid av ett år.

Sekreterare,  hamnkapten och klubbmästare väljes vid jämt årtal.

 

Kassör, vice ordförande och varvschef väljes vid ojämt årtal.

Kassör,  skall vara myndig.

Varje årsmöte väljes två suppleanter till styrelsen för en tid av ett år.

 

§ 6.

 

STYRELSENS  ARBETSUPPGIFTER

    

 

Styrelsen leder klubbens verksamhet, förvaltar dess tillgångar samt ansvarar gemensamt för fattade beslut. Styrelsen avger vid verksamhetsårets slut en årsberättelse.

 

Ordförande och Kassör har tillsammans  rätt att teckna firma.

Ordförande och kassör kan var för sig teckna enskilda utbetalningar

som inte överstiger 15.000 kr.

 

Ordföranden skall opartiskt leda styrelsens förhandlingar, övervaka att fattade beslut går i verkställighet, representera klubben i olika sammanhang samt väl bevaka dess intressen.

 

Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsens möten samt handlägga klubbens korrespondens.

 

Kassören skall ansvara för klubbens ekonomi, handha dess bokföring samt verkställa bokslut.

 

Hamnkapten skall ansvara för hamnen.

 

Varvschefen skall ansvara för varvet.

 

Vice ordföranden  åligger att vid förfall för den ordinarie inträda i dennes ställe

 och verkställa ålagda uppgifter.


§ 7.

 

REVISORER

 

Vid varje årsmöte väljes en av två revisorer samt  revisorssuppleanter för en tid av två år.

 

Därest revisorerna förtiger uppenbara fel i räkenskaperna drabbar dem samma ansvar som kan ådömmas den eller de felande i dylika fall.

Revisorerna skall senast 14 dagar innan ordinarie årsmöte delge styrelsen sin berättelse över det gångna verksamhetsåret.

I  sin till årsmötet avgivna berättelse skall revisorerna bestämt till- eller avstyrka ansvarsfriheten.

Revisorerna äger rätt att påkalla auktoriserad revisor.

 

§ 8.

 

MEDLEMSMÖTEN

 

Årsmöte skall avhållas under februari månad och höstmöte på tid som styrelsen beslutar.

 

Extra medlemsmöte kan utlysas då styrelsen finner lämpligt eller då minst 20 medlemmar skriftligen så önskar.

 

Kallelse till medlemsmöte samt av styrelsen föreslagen dagordning skall tillställas medlemmarna senast 10 dagar före mötets avhållande.

 

Vid medlemsmöte skall å dagordningen finnas:

a. mötets öppnande

b. fråga om mötets behöriga utlysande

c. val av ordförande att leda förhandlingarna

d. val av protokollsekreterare

e. val av två justeringsmän

f. val av två rösträknare

g. övriga frågor

h. mötets avslutande

 

Vid årsmötet skall dessutom förekomma

a. styrelsens årsberättelse

b. revisorernas berättelse

c. fråga om ansvarsfrihet

d. fastställande av avgifter och arvoden

e. val av styrelse med suppleanter

f. val av revisor med suppleant

g. val av övriga funktionärer

h. behandling av motioner som kommit styrelsen tillhanda

 senast en månad före mötets avhållande

 

 

 

§ 9.

 

RÖSTNING

 

Vid klubbens sammanträden äger varje aktiv medlem rösträtt med en röst.

 Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

All omröstning sker öppet.     begärs skall val ske med slutna sedlar. Därest stadgarna ej annat föreskriver skall den mening gälla för vilken de flesta rösterna avgivits.

 

§ 10.

 

STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

 

För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av klubben fordras beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten mellan vilka en tid av minst 30 dagar skall ha förflutit.

Det ena av mötet skall vara ordinarie. Senast 10 dagar före det sista mötets avhållande skall texten till den vid första mötet antagna ändringar utsändas till samtliga medlemmar.

 

Upplöses klubben skall tillgängliga medel tillfalla Sjöräddningssällskapet eller motsvarande.

 

 

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

 

BOX  4431

 

16515 HÄSSELBY