Ordning

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

 

Ordningsregler för Strandlidens båtklubb 2014-02-15

 

1. Allmänt

Dessa ordningsregler för Strandlidens båtklubbs hamn fastställdes vid årsmötet 2014-02-11. Om ordningsreglerna inte följs kan båtplatsen förloras. Vidare kan uteslutning ur båtklubben bli aktuell efter beslut på årsmöte.

Strandlidens båtklubb (SBK) upplåter hamnplatser för motor- och segelbåtar och motorseglare i klub¬bens hamn vid Strandliden i Hässelby strand i Stockholm. Vidare upplåtes platser på land inom hamnområdet för jollar och kanoter. Hamnplatser och uppläggningsplatser på land upplåtes mot fastställda avgif¬ter och under de villkor som anges i klubbens stadgar samt i dessa ordningsregler. De olika avgif¬terna fastställs vid klubbens årsmöte.

Hamnens storlek begränsar möjligheterna att upplåta platser för större båtar. Styrelsen beslutar vilka båtar som kan anvisas plats.

 

2. Hamnplats

Ansökan om hamnplats ska vara styrelsen tillhanda senast på årsmötet som äger rum under februari månad. Hamnplatsansökan kan göras på något av följande sätt:

 

• Personligen på årsmötet i februari

• På klubbens hemsida www.strandlidensbk.se

• Genom email till anmalan@strandlidensbk.se

• Per brev till Strandlidens Båtklubb, Box 4431, 165 15 HÄSSELBY

 

Hamnplatsansökan är bindande efter den 15 april. En medlem som inte betalat årets avgifter eller eventuella skulder från föregående år senast den 1 maj kan inte anvisas hamnplats.

Hamnkapten har ansvaret för hamnen. Hans eller hennes råd och anvisningar ska följas. Om du be-höver råd eller hjälp så tveka inte att fråga hamnkaptenen eller någon annan i styrelsen.

Tilldelad plats kan, om hamnkaptenen så finner påkallat, bytas mot annan jämförbar plats. Medlem har rätt att överklaga hamnkaptenens beslut hos styrelsen.

Medlem har inte rätt att själv överlåta eller låta annan person disponera innehavd båtplats.

Båt som ligger i hamnen skall ha gällande försäkring som omfattar båtansvarsförsäkring.

Alla hamnplatser är utrustade med Y-bommar. Båten ska förtöjas med förtampar och akter¬tampar. Fjädrar och linor ska vara så kraftiga att förtöjningarna klarar svall och hårt väder. Förtöjningsfjäd-rarna ska vara försedda med säkerhetskedjor. Förtöjningarna skall alltid hållas väl sträckta. Linändar på bryggorna ska vara hoprul¬lade för att inte orsaka olyckor.

Allt förtöjningsmateriel ska vara borttagen från bryggor och Y-bommar senast den 15 november.

Alla båtar ska länsas regelbundet. Om en båt sjunker kan utrunnen olja eller bränsle i vattnet orsaka miljöproblem. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera om båten behöver länsas.

Det finns anslutningar för el och vatten på bryggorna. Eluttagen får av brandsäkerhetsskäl inte ut-nyttjas för värmeapparater i båtarna. I klubbhuset finns en vattenslang som kan användas om man behöver fylla på vatten i båten.

Jollar och kanoter som förvaras på land ska vara försedda med uppgift om ägarens namn och tele-fonnummer.

Hamnplatser och uppläggningsplatser på land får utnyttjas under perioden 15 april – 1 november.

 

3. Hamnområde

Strandlidens båtklubb disponerar hamnområdet genom avtal med Stockholms stad.

Bryggor, byggnader och hamnutrustning skall användas med aktsamhet och i hamnen skall god ordning iakttas.

Bränsle, spillolja och dylikt eller förorenat vatten får inte släppas ut i hamnen. Vid haveri eller olycka t.ex. oljeutsläpp ska medlem vidta erforderliga åtgärder så att ytterligare skador undviks. Båtägare som är vållande till skador på bryggor m.m. i hamnen skall ersätta kostnader för eventuell reparation eller utbyte. Sådana skador skall utan dröjsmål anmälas till hamnkaptenen.

Nycklar eller nyckelbrickor till båthamn och klubbhus utlämnas till medlem mot fastställd avgift. Vid utträde ur klubben skall dessa omgående återlämnas och deponerad avgift återfås.

Nycklar eller nyckelbrickor får inte mångfaldigas. Dessa får endast utlånas till familjemedlem eller klubbmedlem.

I undantagsfall är det tillåtet att köra in med bil till hamnen om man behöver transportera stora eller tunga föremål. Inom hamnområdet är det parkeringsförbud, vilket innebär att bilen så snart som möjligt ska köras ut igen efter en sådan transport.

Hamnen har endast väganslutning via gång- och cykelvägar. Det innebär att en bil måste framföras mycket försiktigt och att företräde lämnas för gående och cyklister.

Båttrailers får inte ställas upp inom hamnområdet.

För transport från hamnplan ut på bryggorna eller från båtarna finns en cykelkärra placerad vid containern.

Gång- och körgrinden får inte lämnas öppna. Medlem som passerar grind till båthamnen ansvarar för att grinden går i lås och att obehöriga inte släpps in. Medlem är ansvarig för sina gäster (medföljande personer) i hamnen. Medlem har rätt att inom hamnområdet begära legitimation av okänd person.

Grillning inom hamnområdet får endast ske vid den anordnade grillplatsen vid utgångsbryggan.

Två eldsläckare finns inom hamnområdet. Den ena sitter utomhus i ett plåtskåp på klubbhusets vägg och den andra inne i klubbhuset. Vid brand i oljor eller bensin ska eldsläckaren i plåtskåpet användas.

Det finns ingen sophantering inom hamnområdet vilket innebär att var och en måste ta med sina egna sopor.

Städning av hamnområdet ordnas två gånger per år. Normalt genomföres vårstädningen i april/maj före sjösättningarna och höststädningen i oktober/november efter upptagningarna. Aktuella dagar meddelas genom email eller brev till medlemmarna samt på hemsidan. Varje medlem ska göra minst ett arbetspass per år antingen vid vårstädningen eller vid höststädningen. Om man inte deltar i städ¬ningen av hamnområdet vid minst ett tillfälle per år debiteras en arbetspenning vars storlek beslutas av årsmötet.

Båtklubben har inget ansvar för skador eller förluster av något slag som kan drabba person eller enskild egendom i hamnen.

 

4. Vaktgång i hamnen

Vid klubbens årsmöte i februari ska medlemmarna teckna sig för två vaktpass vardera i hamnen un-der peri¬oden fr.o.m. maj t.o.m. september. Om en medlem disponerar flera båtplatser ska ytterligare två vaktpass tecknas per båtplats. De som inte har bokat på årsmötet tilldelas vaktpass genom lott¬ning. För vaktgången gäller en särskild vaktinstruktion som finns anslagen i klubbhuset.

En missad vakt debiteras med en straffavgift vars storlek beslutas av årsmötet.

 

5.Vinteruppläggning

Strandlidens båtklubb är ingår i varvsföreningen IRS (Intresseföreningen Råcksta Sjöhage) som har ett uppläggningsområde vid Kaanan i Råcksta. Övriga intressenter i IRS är Kvarnvikens båtsällskap, Häs¬selby strands båtklubb och Grimsta Båtsällskap. Medlemmarna i Strandlidens båtklubb kan ansöka om vinterplats på uppläggningsområdet senast den 15 juni på något av följande sätt:

 

• Personligen på årsmötet i februari

• På klubbens hemsida www.strandlidensbk.se

• Genom email till anmalan@strandlidensbk.se

• Per brev till Strandlidens Båtklubb, Box 4431, 165 15 HÄSSELBY

 

För vinteruppläggning på Kaanan tillämpas särskilda ordningsföreskrifter som finns på IRS hemsida med adressen www.irs-varv.se

 

6.Vaktgång på varvet

6.1 Vaktplikt

Samtliga båtägare med en båt upplagd på IRS uppläggningsområde är vaktpliktiga med följande undantag:

 

• Båtägaren har inte fyllt 18 år vid årsskiftet under aktuell uppläggningstid

• Båtägaren har fyllt 75 år vid årsskiftet under aktuell uppläggningstid

• Båtägaren bedöms av annan orsak inte kunna fullgöra sitt vaktpass. Detta avgörs av respek-tive klubb

Vaktplikten omfattar ett vaktpass per kalenderår och båt.

 

6.2 Vaktpass

Vaktpassen läggs i anslutning till upptagnings- och sjösättningsperioderna. Under vintersäsongen läggs sporadiska vaktpass. Röda dagar undviks vid passutläggning. Varje vaktnatt består av två vakt-pass med två vakter vardera per pass. Det första passet pågår klockan 01.00-05.00 och det andra klockan 20.00-01.00.

Antalet utlagda vaktpass fördelas mellan båtklubbarna efter antalet vaktpliktiga i respektive klubb.

 

6.3 Vaktteckning

IRS lägger ut ett vaktschema för respektive klubb under uppläggningsperioden. Antalet vaktpass står i förhållande till hur stort antal vaktpliktiga båtar klubben har på varvet. Veckorna kommer att förskju¬tas för varje år för att fördelningen av vaktpass ska bli rättvis.

Beroende på när vaktperioden infaller för Strandlidens båtklubb kommer vaktteckningen för IRS antingen att ske på SBK:s årsmöte eller på höstmötet. Om vaktperioden på IRS inträffar tidigt under uppläggningsperioden kan vaktteckning komma att ske under sommaren i vaktkuren i SBK:s hamn. De som inte tecknat sig för ett vaktpass på något av nämnda sätt tilldelas ett vaktpass genom lottn

6.4 Ansvar

Strandlidens båtklubb ansvarar för genomförande av sin vakt. Detta innebär också att SBK lägger ut vaktschema i vaktkuren vid IRS där vakten kan kvitteras och genomför uppföljning med hjälp av upp¬gifter från IRS:s ansvarige för passersystemet.

IRS ansvarar för att en loggbok finns i vaktkuren. Vakterna ansvarar för att anmärkningsvärda händel¬ser införs i loggboken. Eventuella byten av vaktpass skall ske direkt mellan de vaktpliktiga utan in¬blandning av respektive båtklubb eller IRS. Vid byte av vaktpass skall detta noteras i det vaktschema som finns tillgängligt i vaktkuren.

För vaktgången vid IRS finns en särskild vaktinstruktion i vaktkuren.

 

6.5 Ej fullgjord vaktplikt

Om båtägaren inte har fullgjort sin vakt utgår en avgift på 500 kr. Varje båtklubb ansvarar för att av-giften inbetalas från medlemmen. IRS följer upp att vakten har gått sitt pass genom passersystemets loggning av in- och utpasseringar. Båtklubben får sedan en rapport om en vakt har uteblivit. Vaktplik¬tig som ej fullgjort sitt vaktpass kan dessutom påföras en extra vakt av båtklubben under kommande sä¬song.

Avgifter för ej fullgjort vaktpass debiteras av Strandlidens båtklubb och fördelas mellan klubben och IRS.